Utlysning:

Svenska Lövträdföreningens Hederspris

     

För att belöna och uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom det svenska lövskogsbruket delar föreningen ut ett årligt återkommande hederspris. Insatsen ska vara i linje med Svenska Lövträdföreningens ändamål som är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag.

Skriv en motivering till varför din kandidat, eller du själv, ska få priset. Ange namn, adress och telefonnummer till den du föreslår. Förslag kan lämnas från 1 februari.

Skicka din nominering till info@lovtradforeningen.se Glöm inte att skriva ditt eget namn, adress och telefonnummer.

Senast den 1 maj vill vi ha din nominering.

Här kan du ladda ned ett dokument med samtliga detaljer kring hederspriset.

    


Utlysning:

Det svenska Lövträdsstipendiet

För att uppmuntra till lövträdsstudier och stimulera till fler insatser för ett lönsamt och hållbart lövskogsbruk i Sverige har Svenska Lövträdföreningen instiftat Det Svenska Lövträdsstipendiet. 

Stipendiets syfte är att uppmuntra högskole- eller universitetsstuderande att arbeta med lövskogsfrågor. Arbetet skall dessutom vara i linje med Svenska Lövträdföreningens ändamål som är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag.

Stipendiet uppgår till 10 000 kronor. 

Ansökan skickas till info@lovtradforeningen.se och skall vara styrelsen tillhanda senast        den 1 mars 2017.

Här kan du ladda ned ett dokument med samtliga detaljer kring Lövträdsstipendiet.


För övriga upplysningar kring hederspriset och stipendiet, kontakta ordförande Per-Olof Johansson, 070-522 42 04


Lövträdtidningen 2017

Nu efterlyser vi artiklar eller material till vår medlemstidning som kommer ut i vår! Materialet ska ha koppling till lövträd, lövskogsbruk, lövträförädling m.m Har du kanske intressanta lövplanteringar på din fastighet som du vill beskriva med text och bild? Har du skrivit ett exjobb om lövskogsbruk eller lövträförädling och vill sammanfatta det till en artikel? Är du en slöjdare som vill visa vad du skapat av lövvirke? Har du ett eget lövsågverk som du vill berätta om? Eller är du en debattör som vill lyfta frågor som är viktiga för oss lövträdsentusiaster? Maila worddokument och eventuella bilder (så högupplösta som möjligt) till therese.andersson[at]lovtradforeningen.se senast den 12/3.

 


Bilder från föreningens studieresa till Vancouver Island, Kanada i september 2016

 


Preliminärt program 2017

17 – 18 juni
Sverigeresan går i år till Omberg i Östergötland. Huvudprogrammet blir lövskogsskötsel.

11 augusti
Studiebesök vid lövsågverket i Arbrå, Hälsingland.

12-13 augusti
Bispgården, Jämtland. Årsmöte inklusive skötseldagar i det befintliga försöksfältet innehållande 25 stycken olika kloner av masurbjörk och ett hybridaspbestånd.


 

Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren

 2016

Fågelbär - ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland
Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)
Resa till Vancouver Island, Kanada      

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten
Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk
Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland
Studieresa till norra Tyskland
Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m)
Skogsbruk i Lettland, studieresa