Svenska Lövträdföreningen medverkar under nationella skogsprogrammets regionala dialoger! 

Visionen för det nationella skogsprogrammet är "Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi." Programmet tas fram i bred dialog med aktörer och intressenter som bedriver närings-verksamhet med skogen som bas.

För att få med det regionala perspektivet i skogsprogrammet genomför landsbygdsminister Sven-Erik Bucht under hösten en resa genom Sverige. I Östersund den 6 oktober anordnades en av sammanlagt fyra träffar. Svenska Lövträdföreningens styrelse var på plats för att lyssna till dagens föreläsare och lämna sina reflektioner.

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht framhöll då, att det är första gången detta görs i landet. Det är också av hög vikt, att det Nationella skogsprogrammet har sådan bäring, att det håller över flera politiska mandatperioder och partigränser. Innehållet i programmet skall ej vara relaterat till EU utan fritt skapande.

Landsbygdsministern tog bland annat upp följande:
    -    Forskning och innovation är mycket viktigt för landet.
    -    Tillämpad forskning är av högsta vikt.
    -    Skogen är en potential för sysselsättning.
    -    Ungskogsröjningarna måste öka.
    -    Markskador måste åtgärdas.
    -    Sverige behöver en modern bioekonomi.
    -    Större andel trämaterial i husbyggnad.
    -    Ersätta fossila bränslen.
    -    Allt skall översättas till verkstad.

Den 2 december är det dags för Karlstad att vara värd för den fjärde och sista träffen. Svenska Lövträdföreningen, som är rikstäckande, kommer att vara på plats även där för att dela sina synpunkter under utformandet av det nya skogsprogrammet.

Nu vänder sig styrelsen till er medlemmar och undrar om ni har några tankar och idéer som ni vill skicka med oss?
 

  • Vad förväntar ni er av det nationella skogsprogrammet?
  • Vilken utvecklingspotential anser ni finns inom lövskogsbruket?
  • Vilka visioner har ni för svenskt lövskogsbruk och vidareförädlingen av lövträ? Vilka       satsningar tror ni krävs för att uppnå dessa?

Maila gärna till styrelsen! Kontaktuppgifter finns under fliken "Styrelse & protokoll".

 

   

Har du betalt medlemsavgiften för 2015?                                                               Vår verksamhet bygger helt på ideell grund och vår överlevnad är beroende av din medlemsavgift. Betala årets medlemsavgift på 200 kronor (100 kr studenter) snarast möjligt till pg 22 24 45-9. Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. Som medlem får du bland annat vår medlemstidning och tillgång till vårt rikstäckande nätverk!      

 

 Nyheter

Lövbrist stänger sågverk - Tidningen skogen 2015-10-14
Hybridlärkarna fick gula barr - Skogsland 2015-09-20
Brist på lövträ överraskar - Skogsland 2015-09-11  
Närproducerat trä kommer starkt i möbelbranschen -Skogsland 2015-09-05

Rapport från höstexkursionen, 2 oktober i Alnarp

Som uppföljning av sommarens Sverigeresa bjöd Svenska Lövträdsföreningen in sina medlemmar till höstexkursion i Alnarpsparken. Parkens specialitet är lignoserna - de vedartade växterna. Med ungefär 2 500 olika arter är parken en av landets artrikaste. Träd, buskar och örter från nästan alla världsdelar finns representerade. (se vidare: http://www.slu.se/sv/fakulteter/ltv/resurser/alnarpsparken/

På fredagsmorgonen samlades en förväntansfull grupp från lövträdsföreningen vid Bobos hjärta i Alnarpsparken strax utanför Malmö för en parkexkursion. Efter fika och presentation kom vår guide Mari My Bergqvist och berättade kort om parken och vi påbörjade en två timmars vandring i parken. Varje träd vi stannade vid berättade Mari My om hur man bäst tar hand om fröet och hur det ska planteras. Vi fick alla möjlighet att leta fröer och våra godispåsar var snart fyllda med fröer från bland annat rödek, turkisk ek olika valnötsträd, klöveralm och rönnäpplen. Exkursionen avslutades med korvgrillning och god chokladkaka samt givande samtal om dagen. 

 

Bilder från Finlandsresan 16-20 augusti  

Klicka på bilderna för att förstora. 

 

Våra exkursioner och skötseldagar 

Genomförda arrangemang sommaren 2015

13 juni: Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Vindeln, Västerbotten.                                           Årsmöte och exkursion kring praktiska masurbjörksodlingar runt Vindeln. Samling vid Vindelns folkhögskola kl 10:00. Deltagaravgift 200 kr. Anmälan senast 10 maj till owe.martinsson{at}gmail.com

8-9 augusti: Exkursion kring proveniensval och produktion av Fågelbär, Tranemåla, Blekinge                 Vi tittar på och diskuterar en försöksplantering av det ädla lövträdet Fågelbär. Försöket anlades 1992 och innehåller två provenienser. Samling på Tranemåla 1 mil norr om Svängsta i Blekinge kl 12:00. Övernattning i Tranemåla. Deltagaravgift 500 kr. Anmälan senast 1 juli till owe.martinsson{at}gmail.com  Arrangemanget flyttas till våren 2016! 

16-20 augusti: Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk                                               Studieresa till Punkaharju och finska karelen. Fokus på björk och lärk. Vi besöker praktisk masurbjörkplantering i Hollola,  Punkaharrju försöksstation,  Olovsborg/Savonlinna (Sveriges östligaste fästning under 800 år) och Mustila Arboretum i Elimäki. Samling vid färjan i Stockholm den 16 augusti kl 16:00. Anmälan senast 15 juli till owe.martinsson{at]gmail.com      Preliminärt program   

23-25 juni: Sverigeresa med start i södra Sverige                                                                              Under en följd av år planerar Svenska Lövträdföreningen att anordna besök på ett antal skogligt intressanta platser från söder till norr. Läs mer.    

  •  Snogehom 23 juni

Professor Eric Agestam ger oss en genomgång i fält av de 30 ha som planterades på våren 1994. Sammanlagt finns på området 75 000 plantor fördelat på 29 arter (alm, ask, asp, avenbok, bergek, bok, brakved, ek, fågelbär, glasbjörk, gran, hagtorn, hassel, hybridasp, hägg, idegran, klibbal, lind, lärk, lönn, måbär, olvon, oxel, rönn, svarta vinbär, sälg, tall och vildapel!) Start klockan 9.00 på parkeringen vid Snogeholm landskapslaboratoriums parkering (vid den nedblåsta eken). Klicka här för vägbeskrivning. Vi planerar att exkursionen tar 2-4 timmar. Kostnad: 150 kr för medlem, 200 för icke medlem. Vi bjuder på kaffe och kaka. Anmälan till P-O Johansson: peo{a}gillesby.se

Rapport från dagen! Trots regn och rusk har första dagen varit både innehållsrik och trevlig. Först fick vi en guidad tur på Snogeholms försökslaboratorium av professor Eric Agestam . Han visade oss  olika etablerings- och skötselstrategier för ek och hur ek kan blandas med olika trädslag i ett bestånd och hur man på olika sätt kan plantera trädslaget.

Efter korvgrillning begav vi oss vidare till Dörred där lövskogsentusiasten Anders Thorén tog emot och visade några av de bestånd han anlagt. Anders visade oss bl a ett fågelbärsbestånd anlagt 1990 och som just hade gallrats. Ett imponerande Bestånd var imponerande och bestod av raka och kvistfria stammar. Månne ämnen för den tyska fanerindustrin? Vidare visade Anders oss några bestånd av fågelbär, masural och lind. Bestånden var anlagda 2009 och mycket omsorgsfullt skötta och samtliga bestånd har haft en mycket fin utveckling. 
Dagen avslutades med att Anders lät oss provsmaka hans nyslungade honung.

Imorgon onsdag träffas vi strax före 9 vid parkering vid SLU i Alnarp. Klockan 9 kommer Eric Agestam och Magnus Löf att ge oss en kortare presentation av SLU´s verksamhet i Alnarp. Därefter kommer en visning av Alnarpsparken.

Vårt besök kommer att avslutas med korvgrillning och diskussion av våra upplevelser från besöket.

Vid 17 tiden har Lennart Bosrup lovat att ta emot oss i sin snickeriverkstad i Glimåkra. Lennart var med vid dagens besök och när han berättade för oss om sin golvtillverkning med ek från egen skog blev alla deltagarna så nyfiken och vi tjatade oss till ett besök!

  • Alnarp (Sveriges Lantbruksuniversitet) 24 juni

Vi besöker SLU:s anläggning i Alnarp klockan 9.00. Klicka här för karta. Besöket inleds med att professor Eric Agestam och Professor Magnus Löf ger oss en presentation av SLU's verksamhet och det internationella samarbetet  med fokus på Östersjöregionen. Efter detta får vi en guidad tur i Alnarpsparken - en av Sveriges största växtsamlingar med 2500 arter och träd, buskar och örter från nästa alla världsdelarna. Besöket beräknas ta 3-4 timmar. Kostnad: 150 kr för medlem, 200 för icke medlem. Vi bjuder på kaffe och kaka. Anmälan till P-O Johansson: peo{a}gillesby.se 

Rapport från dagen! Ännu en spännande och intressant dag från Sverigeresan!
Idag har vi varit på Alnarp och först lyssnat på två givande föreläsningar om dels olika utbildningar på Alnarp, dels om olika forskningsarbeten som bedrivs här.Intressant är att här finns ett internationellt perspektiv inte bara inom forskningen utan också inom utbildningen.Eric Agestam och Magnus Löf höll i föreläsningarna. Senare under dagen guidade Marie My oss i parken. Vi fick då se en mängd olika trädslag som näsduksträd från Kina, valnötsträd, tujor och många olika ekar.
Några av oss åkte efter Alnarpsbesöket vidare till Glimåkra för att få se  Lennart Bostrups ekgolvsproduktion från egen skog och där arbetskraften är från byn. Tala om landsbygdsutveckling!

I morgon samlas vi 9.15 på Skogforsks anläggning i Ekebo. Efter besöket grillar vi korv.

Senare åker vi till Tyringe för att besöka en skogsodling av bland annat  lind och fågelbär.

 

  • Ekebo den 25 juni

Mellan 9.30 och 12.00 leder vår värd Lars-Göran Sterner, en av Sveriges främsta lövskogsforskare, en exkursion i fält. Fokus ligger på björk men vi kommer även att titta på andra lövträd. Vi träffas klockan 09.15 på parkeringen vid Ekebo. Klicka här för karta. Kostnad: 150 kr för medlem, 200 kr icke medlem. Vi bjuder på kaffe och kaka. Anmälan till P-O Johansson: peo{a}gillesby.se 

Rapport från dagen! Ännu en lång och stimulerande dag som började på Skogforsks anläggning i Ekebo strax utanför Svalöv. Där presenterade först Lars Göran Stener och Lars Rytter fröträden för Ekebo 5 och därefter tog de oss ut i fält för att vi skulle kunna studera ett fältförsök av björk. Försöksplantorna kommer från plusträd både från olika platser i Sverige och från en rad olika länder. 

Gabriella Engqvist, en av dagens deltagarna och som arbetar med lantmännens förädlingsprogram av salix erbjöd sig att visa deras anläggning och som ligger i Svalöv.

Dagen var egentligen slut nu men en annan av deltagarna; Anders Thorén ville visa gruppen sin nyplantering av lind, al och ek. Nästa hela gruppen följde med till Tyringe.

Ytterligare försöksytor och fina utflykter för alla lövskogsentusiaster tipsade Leif Göran Hanssons oss om och de finner du på Skogforsk sida: 
http://www.kunskapdirekt.se/sv/KunskapDirekt/Demonstrationsytor/Google-maps-test/

Tack för några fantastiska dagar. 

Hälsningar
Per Olof Johansson
        

Genomförda arrangemang sommaren 2014

Björkskötselkurs i Munkfors, Värmland 5-6 juni 

Kursen leddes av Nisse Pettersson från Dalarnas Högskola och innehöll bland annat praktisk röjning och mätningar i försöksytorna. Årsmötet hölls den 5 juni. Program. 

Studieresa till norra Tyskland 3-7 aug 

Vi åkte till Eberswalde och ett av Europas äldsta skogsforskningsinstitut (HNEE), 5 mil norr om Berlin. Fokus för resan var anläggning, röjning, gallring och avverkning av lövskog. Klicka här för program. 

Exkursion i Sala, Västmanland, 23 augusti 

Ekonomi och energiutbyte av lövträd på åkermark i Skräddarbo -  anläggningen som ger mer än dubbelt så hög årlig nettoavkastning som gårdsstödet.  Program. 

 Genomförda arrangemang sommaren 2013   

Tönnersjöheden, Halland den 29-30 juni

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark 29-30 juni 2013. Vi tittade på Douglasgran och flera andra trädslag som kan öka skogens värdeproduktion, stabilitet och biologiska mångfald. Program

Skogsbruk i Lettland, 29-29 augusti

Föreningen genomförde en uppskattad studieresa till Lettland. Program

 Tidigare arrangemang 

Föreningen har genomfört kurser, exkursioner och studiebesök om bl.a. skötsel av masurbjörk, fågelbär, glasbjörk och vårtbjörk, lärk och tillvaratagande av lövträdsvirke.