Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill också bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning.

 

LÖVTRÄDFÖRENINGENS PROGRAM 2020


Inbjudan till Svenska Lövträdföreningens skogsträff hos ”Tvillingarna” Eriksson 8:e augusti 2020

Vi samlas vid Hajoms kyrka (mellan Hyssna och Kinna) kl 09.00 för avfärd till skogen kl 09.15

Där blir vi guidade av Anders och Johannes Eriksson till olika typer av skogar. Det blir både lyckade - och kanske mindre lyckade – kombinationer av olika trädslag.

Anders och Johannes har gjort sig kända för sitt kunnande och sitt lite oortodoxa – men oftast väldigt framgångsrika - sätt att sköta skog.

På eftermiddagen beger vi oss norrut, där vi ska besöka Claes-Göran Marinders sågverk i Vesene, Stora Horsared. På sågverket finns möjlighet att såga rejäla stockar – upp till 12,5 meters längd och 130 cm i diameter. Titta gärna in på deras hemsida https://www.cgmarinder.se/ för att få en föraning om vad som väntar oss. Claes-Göran har lovat att ha en eller flera stockar redo för sönderdelning. Kanske hörselskydd kan vara bra att ha med?

Vi avslutar dagen med årsmötet som börjar klockan 17.00. Vi ska försöka hålla årsmötet utomhus, men vid dåligt väder sitter vi under tak.

Du som vill delta vid denna skogsträff anmäler dig genom att sätta in 300:- på Svenska Lövträdföreningens plusgirokonto 22 24 45-9 Glöm då inte att ange ditt namn och telefonnummer.

För att minska risken för smittspridning måste var och en ta med sig egen mat och dryck. Kaffe kommer att tillhandahållas både på för- och eftermiddag.

Regnkläder samt något att sitta på, kan också vara bra att ha med sig.

VIKTIGT!!! Glöm inte bort att hålla avstånd till övriga deltagare under dagen! Känner du dig det minsta sjuk – stanna hemma!

Välkomna!

Telefon Anders Eriksson 070-523 97 44 Johannes Eriksson 070-946 79 67 

Björn Gustafson 070-696 50 27Kallelse till Svenska Lövträdföreningens årsmöte 8/8 2020

 Välkomna att delta på Svenska Lövträdföreningens årsmöte, som i år hålls i Vesene, Stora Horsared, i samband med en endags exkursion.

Plats: Claes-Göran Marinders sågverk, Vesene Stora Horsared. (Drygt tre mil norr om Borås)

Datum: 8 aug 2020

Tid: 17.00


Föredragningslista för Svenska Lövträdföreningens årsstämma den 8/8 2020.

Svenska Lövträdföreningens årsstämma 2020 hålls vid Claes-Göran Marinders sågverk i Vesene, Stora Horsared lördagen den 8 aug. i samband med Svenska Lövträdföreningens endags exkursion.

Föredragslista:

§ 1.  Årsmötets öppnande.

§ 2.  Val av ordförande för årsmötet.

§ 3.  Val av sekreterare för årsmötet.

§ 4.  Val av två stycken justeringsmän för årsmötet.

§ 5.  Upprättande av röstlängd för årsmötet.

§ 6.  Fråga om stämman är behörigt utlyst.

§ 7.  Fastställande av årsmötets dagordning.

§ 8.  Verksamhetsberättelse för år 2019.

§ 9.  Förvaltningsberättelse för år 2019.

§ 10. Revisorernas berättelse för år 2019.

§ 11. Balansräkningens fastställande för år 2019 och disposition av tillgängliga vinstmedel.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för år 2019.

§ 13. Beslut om årsavgift till föreningen för år 2021.

§ 14. Val av styrelseledamöter i Svenska Lövträdföreningen.

§ 15. Val av ordförande för Svenska Lövträdföreningen ur styrelsen, en mandattid om ett år.

§ 16. Val av revisorer för nästa räkenskapsår.

§ 17. Stämmans val av valberedning för nästa år.

§ 18. Övriga frågor som styrelsen eller enskild ledamot föreslagit:

  Val av firmatecknare för föreningen

o   Svenska Lövträdföreningens pris.

o   Svenska Lövträdföreningens Stipendium.

o   Fastställande av årets träd 2021.

§ 19. Överläggningar och fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2021.

§ 20. Bestämmande av sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt extra årsmöte.

§ 21. Årsmötets avslutande.
Svenska Lövträdföreningens exkursion i norra Västerbotten 26-27 sep 2020

Lärk och björk – komplement till Gran

Skogsbruket i Sverige kämpar med stora problem. Ingen ansvarig skogsägare kan ha undgått att oroas över omfattande skador av granbarkborre, stormfällningar, skogsbrand och rotröta bland annat. Rena granskogar är värst utsatta. Gran är vårt vanligaste och viktigaste trädslag. Vad kan göras åt dessa problem? Att inventera angripna bestånd när skadan redan skett hjälper föga.

Svenska lövträdföreningen anordnar en exkursion i Burträsk-Norsjö i norra Västerbotten den 26-27 september 2020 kring skogsskötsel och virkesmarknad med sibirisk lärk eller björk blandad med gran.

För mer information och intresseanmälan till denna exkursion kontakta Owe Martinsson 070-6649667 eller owe.martinsson@gmail.com senast den 15 augusti.

 

Lövnyheter 2019

Vilka nya rön presenterades och vilka frågor lyftes 2019? Se vår lilla nyhetssammanställning nedan.

JANUARI

Hybridasp och poppel i Östersjöregionen och Island - 24/1 Skogforsk

Färgen avslöjar plantan, poppel-försök - 28/1 Sveriges Lantbruksuniversitet

Hybridaspodling på skogsmark har potential – vid rätt förutsättningar - 30/1 Skogforsk


FEBRUARI

Tempot ökar i bekämpningen av askskott­sjukan - 5/2 Sveriges Lantbruksuniversitet


MARS

Mer lövskog och våtmarker kan stoppa framtida skogsbränder - 11/3 Skogsaktuellt

Så lyckas du med al - 11/3 Skogen

Blandskog – en mångfald av valmöjligheter - 11/3 Skogforsk

Nätverk – många små kan lyfta löv - 18/3 Skogen Föreningens ordförande Björn Gustafson medverkar

Mer björk kräver mer kunskap - 19/3 Skogen

Textilmarknad vill ha mer löv - 20/3 Skogen

Försummad ek får ny chans - 21/3 Skogen


APRIL

Genomskinligt trä reglerar värmen - 8/4 Skogen

Uthållig odling av hybridasp med naturlig skottföryngring - 23/4 Skogforsk

Hon prisas för sin kamp mot almsjukan - 30/4 Skogsaktuellt


MAJ

Hybridasp – stor potential i skottbaserade bestånd - 6/5 Skogsaktuellt

Hjälp forskare att rädda asken - 15/5 Skogen


JUNI

Nära målgång efter 125 år, ekar på Visingsö - 10/6 Sveriges Lantbruksuniversitet

Rön från flottans ekskog ska bli råd för dagens ekplanteringar- 5/6 Sveriges Lantbruksuniversitet


AUGUSTI

”Varför råder det brist på grov björk”? - 12/8 Skogen Debattartikel skriven av föreningens ledamot Owe Martinsson


SEPTEMBER

Ingen bot för bok - 19/9 Skogen


OKTOBER

Svårt att förädla för högre densitet hos poppel och hybridasp - 3/10 Skogforsk

Sveaskog: Stor efterfrågan på löv! - 10/10 Skogsaktuellt

De vill lära marknaden jobba med löv - 25/10 Skogsaktuellt

Här mer än fördubblar de värdet på bokstocken - 25/10 Skogsaktuellt


NOVEMBER

Stora värden i lövskogarna - 4/11 Skogforsk

Sveaskog: Ökande intresse för lövtimmer - 7/11 Skogsaktuellt

Brand kan hjälpa eken sprida sig - 12/11 Skogsaktuellt


DECEMBER

Eken en baddare på att klara bränder - 17/12 Skogsaktuellt

Forskning: Så kan mer lövträd och glesare barrskogar minska uppvärmningen av klimatet - 16/12 Skogsaktuellt

Inhemsk ryss passar i norr - 23/12 Skogen

Lärkens moment 22 - 25/12 Skogen

Rätt lokal – då frodas douglas - 26/12 Skogen
 Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren


2019

Industribesök och skötsel av lövskog i Norrland 24-25 maj             

Sverigeresan till Värmland (björk i fokus) 6-7 september              

Lärk och Bok i Karpaterna 18-26 september                                    

Hemma hos-exkursion (masurbjörk, pyntegrönt och hägn), utanför Växjö 5 oktober                       


2018

Svenska Lövträdföreningens exkursion (Fågelbär mm) och årsmöte; Billingen, Västra Götaland, den 11-12 maj.

Skoglig studieresa i Frankrike (Douglasgran, hybridlärk och fågelbär) den 23-29 september 2018

Studiebesök på Björkträ Timber AB och exkursion i Arbrå 4-5 okt


2017

Sverigeresan fortsatte till Omberg, Östergötland 17-18 juni. Svenska Lövträdföreningen arrangerade en exkursion med temat skogsbruk i ett varmare klimat. Vi tittade på odling av valnöt, vresoxel, kastanj, hassel, fågelbär, pyntegrönt m.m

Björkens produktion och lönsamhet i Norrland, Bispgården 12-13 augusti. Seminarium kring björk samt praktiska övningar kring skötsel av masurbjörk hybridasp och stängsling. I samband med dessa aktiviteter hölls också Svenska Lövträdföreningens årsmöte. 

2016

Fågelbär - ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland
Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)
Resa till Vancouver Island, Kanada     

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten
Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk
Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland
Studieresa till norra Tyskland
Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m)
Skogsbruk i Lettland, studieresa